สัญญาจ้างเหมาโครงการจัดทำส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสระประปา หมู่ 6