การนำข้อเสนอแนะต่างๆมาดำเนินการใน ปี พ.ศ.2564

  รายงานผลการประเมินฯ (ITA) ของเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปีงบประมาณ 2563

  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564

 

การนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาดำเนินการใน ปี พ.ศ.2563 

  รายงานผลการประเมินฯ (ITA) ของเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ระกาศ ทต.ท้ายดง  เรื่อง  มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืม                         ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 ประกาศ ทต.ท้ายดง เรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและ                   ประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง

 ประกาศ ทต.ท้ายดง เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์                         ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เกี่ยวกับหน่วยงาน