ปีงบประมาณ 2567

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

ปีงบประมการาณ 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก  ของปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก  ของปีงบประมาณ 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนหลัง  ของปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก  ของปีงบประมาณ 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนหลัง  ของปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก  ของปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ. 2561-2564)

ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ. 2560-2563)

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560