รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง

      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

      รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง พ.ศ.2561 (รอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ1)

     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ2)

     

      

                

เกี่ยวกับหน่วยงาน