1. การขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่

- คนพิการจะต้องขอเอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ ผู้มีอำนาจออกเอกสารรับรองความพิการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่สภาพความพิการเห็นได้โดยประจักษ์

เอกสารประกอบด้วย

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรตของคนพิการ

1.2  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

1.3  เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ(ฉบับจริง)

1.4  ภาพถ่ายหนา้ตรงคนพิการไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

2. การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ

- กรณีที่คนพิการบัตรหมดอายุ สามารถต่ออายุได้ก่อนบัตรหมดอายุ 30 วัน และต้องแนบบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุทุกครั้ง

- กรณีคนพิการบัตรหมดอายุเกิน 2 ปี จะต้องขอเอกสารรับรองความพิการใหม่เพื่อใช้ในการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารประกอบ

2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ

2.2  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

2.3  บัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ(บัตรจริง)

2.4  ภาพถ่ายหน้าตรงคนพิการไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

2.5  เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐกรณีบัตรหมดอายุเกิน 2 ปี (ฉบับจริง)

3. การเพิ่มผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ

- กรณีเพิ่มผู้ดูแลใหม่ ผู้ดูแลคนพิการจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคนพิการจริง ซึ่ง"ผู้ดูแลคนพิการ" หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ ตามลำดับ

- กรณีเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการคนเดิม

เอกสารประกอบ

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

3.3 บัตรประจำตัวคนพิการ (บัตรจริง)

3.4 ภาพถ่ายหน้าตรงคนพิการไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 ใบ

3.5 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ กรณีคนพิการและผู้ดูแลอยู่คนละทะเบียนบ้าน

3.6 หนังสือมอบอำนาจ กรณีเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ

4. การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิม ชำรุด สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบ

4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ

4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

4.3 บัตรประจำตัวคนพิการ (บัตรจริงยกเว้นกรณีบัตรสูญหาย)

4.4 ภาพถ่ายหน้าตรงคนพิการไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 ใบ

5. กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู จนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบุคคลที่ดำเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารประกอบ

5.1 บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิม

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ

5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

5.4 สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย)

5.5 เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริงกรณีคนพิการได้รับการแก้ไขฟื้นฟู จนไม่มีสภาพความพิการ)

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 056-029-657