ปีงบประมาณ 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน มิถุนายน 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน เมษายน 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน มีนาคม 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน มกราคม 2567

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน กันยายน 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน เมษายน 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน มีนาคม 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน มกราคม 2566

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สถิติการให้บริการ  ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน กันยายน 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน เมษายน 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน มีนาคม 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน มกราคม  2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน กันยายน 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน เมษายน 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือน มีนาคม 2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมกราคม2564

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนธันวาคม2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนพฤศจิกายน2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนตุลาคม2563

ปีงบประมาณ 2563

 

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนสิงหาคม2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนเมษายน2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมีนาคม2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมกราคม 2563

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนธันวาคม 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนกันยายน 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนเมษายน 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมีนาคม 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  ประจำเดือนมกราคม 2562

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2561

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2561

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2561 

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สถิติการให้บริการงานทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2561