แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลท้ายดง

                                    - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563

                                          - แผนอัตรากำลัง   3  ปี  (พ.ศ.2561 - 2563) 

                                         - ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

                                     แผนอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ.2564 - 2566)

เกี่ยวกับหน่วยงาน