ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง        

สภาพทั่วไปของเทศบาล                                                                                                       

เทศบาลตำบลท้ายดง  ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542               

ลักษณะที่ตั้ง                                                                                                                       

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังกระดาษ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวังโป่งไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 5.57 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,481.25 ไร่ ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านวังกระดาษ หมู่ที่ 2,11 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน  หมู่ที่ 3, ชุมชนบ้านวังขอน หมู่ที่ 6, ชุมชนบ้านวังกระดาษเหนือ หมู่ที่ 13

อาณาเขต / พื้นที่ติดต่อ

ด้านเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับองการบริหารส่วนตำบลวังหิน                                           

ด้านตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง                                     

ด้านใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับองการบริหารส่วนตำบลท้ายดง                                    

ด้านตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง 

จำนวนประชากรของเทศบาล                                                                                                   

จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 3,497 คน  และจำนวนหลังคาเรือน  1,161 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของเทศบาล                                                                                                          

อาชีพหลัก  ทำนา  ทำข้าวโพด                                                                                                 

อาชีพเสริม  รับจ้าง  ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของเทศบาล                                                                                              

1) วัด  2  แห่ง  ได้แก่  วัดสว่างสามัคคี  วัดศรีเจริญ                                                                     

2) เทศบาลตำบลท้ายดง  1  แห่่ง                                                                                           

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.วังกระดาษเงิน                                       

4) โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่  รร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน รร.วังโป่งพิทยาคม 

5) มัสยิด  1  แห่ง ได้แก่ มัสยิดนูรุ้ลฮดาสันติชน

6)คริสตจักร 1 แห่ง  ได้แก่  คริสตจักรชีวิตนิรันดร์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี  วัดสว่างสามัคคี งานประเพณีบุญบั้งไฟออกพรรษาเดือนตุลาคม เป็นงานประเพณีเพื่อขอบคุณเทวดาที่บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์อันถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอวังโป่ง        งานประเพณีสงกรานต์ การประดับตกแต่งต้นดอกไม้  ต้นผึ้งเป็นวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่ปู่ย่าตายาย  งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา   งานประเพณีลอยกระทงวัดศรีเจริญ  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลท้ายดง ม.2 

 

(สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง)

 

1. ถ้าผาโค้ง  อยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

2. น้ำตกบ่อย่า  อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านวังไทรทอง ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางจากถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข 4011  ถึงน้ำตก 3.00กม. เป็นถนนลูกรัง  2.00 กม. ทางเดินเท้า 1.00 กม. มีทั้งหมด 3 ชั้น

   

3.น้ำตกสาระนิน อยู่ที่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังไทรทองเหนือ  ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะทางจากถนน  ทางหลวงชนบท  หมายเลข 4011  ถึงน้ำตก  3.00 กม. เป็น ถนน คสล. 500 ม.  ถนนลูกรัง 2.00 กม. ทางเดินเท้า  500  ม.  มีทั้งหมด 1 ชั้น

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง  ตำบลท้ายดง  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240

โทร.056-029657       

หรือทางเว็บไซต์ www.tdm.go.th หรือ Facebook เทศบาลตำบลท้ายดง