ประกาศ !! การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลท้ายดงของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

           ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

            การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)  

            มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ประเภท วิชาการ

            มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ประเภท ทั่วไป       

             การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง "ระบบวิทยฐานะ"

             บริหารงานบุคคล

     หลักเกณฑ์ และระเบียบลา

            หลักเกณฑ์   การลาของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

    หลักเกณฑ์การประเมินผล

                            New !!  หลักเกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม

                          ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

                   แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการ                       

    ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ก.ท.จ. เพชรบูรณ์