ปีงบประมาณ 2563

แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management  plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท้ายดง (พ.ศ.2563-2565)

ปีงบประมาณ 2562

 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท้ายดง (พ.ศ.2562-2564)

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 2561

 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท้ายดง (พ.ศ.2561-2563)