แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง 

                 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563)