เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

                                                                                                            
นางณัฐธยาน์  จันพินิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง
 
สายด่วนปฏิบัติหน้าที่นายกฯ
097-991-9871
                                                                   

 

pp2

เว็บกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น