ปี2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี พ.ศ. 2567

 

ปี2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

 

ปี2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

ปี2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ปี2563

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

   รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561