ปี2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ปี2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

ปี2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ปี2563

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

   รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561