เขตการปกครองของเทศบาลตำบลท้ายดง ประกอบด้วย พื้นที่การปกครองจำนวน 5 หมู่บ้าน  4  ชุมชน

          หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 6, 13 และหมู่ที่ 11บางส่วน

หมู่ที่ 2   ชื่อ บ้านวังกระดาษ

หมู่ที่ 3   ชื่อ บ้านวังกระดาษเงิน

หมู่ที่ 6   ชื่อ บ้านวังขอน

หมู่ที่ 11 ชื่อ บ้านบ่อทองพัฒนา

หมู่ที่ 13 ชื่อ บ้านวังกระดาษเหนือ

                                ชุมชน  มี  4  ชุมชน  ได้แก่

                                          1. ชุมชนบ้านวังกระดาษ        หมู่ที่  2,11

                                          2. ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน    หมู่ที่  3

                                          3. ชุมชนบ้านวังขอน            หมู่ที่  6

                                          4. ชุมชนบ้านวังกระดาษเหนือ  หมู่ที่ 13

                                กำหนดให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ทิศใต้          ติดต่อกับเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง

                                           มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอวังโป่ง  ประมาณ  7  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ  80  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ในเขตเทศบาล 5.57 ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,481.25 ไร่