เขตการปกครองของเทศบาลตำบลท้ายดง ประกอบด้วย พื้นที่การปกครองจำนวน 5 หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 6, 13 และบางส่วนของหมู่ 11

หมู่ที่ 2 ชื่อ ชุมชนบ้านวังกระดาษ

หมู่ที่ 3 ชื่อ ชมชนบ้านวังกระดาษเงิน

หมู่ที่ 13 ชื่อ ชุมชนบ้านวังกระดาษเหนือ

หมู่ที่ 6 ชื่อ ชุมชนบ้านวังขอน

หมู่ที่ 11 ชื่อ ชุมชนบ้านบ่อทองพัฒนา

มีเนื้อที่ในเขตเทศบาลประมาณ 5.57 ตารางกิโลเมตร (3,481.25 ไร่)


กำหนดให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขต  อบต.วังหิน

ทิศใต้  ติดต่อกับเขต  อบต.ท้ายดง

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขต  อบต.ท้ายดง

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขต  อบต.ท้ายดง