เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  อย่างไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง เขต 1 และเขต 2 (ผ.ถ. 4/5 , ส.ถ.4/5)

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง เขต 1 และเขต 2 (ผ.ถ.4/4 , ส.ถ.4/4)

เรื่อง  การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท้ายดง 

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง (ส.ถ.1/1)

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง (ผ.ถ.1/1)