👉👉วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทนปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19
📍📍ซึ่งสนับสนุนโดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ราย ตามที่ได้รับจัดสรร
 

            

            

            

เกี่ยวกับหน่วยงาน