สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท้ายดง  จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ รวมถึงประชาชนหรือผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลท้ายดง ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... หรือตอบแบบสอบถามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. ภายในวันที่   30 มิถุนายน 2565 http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/home หัวข้อ “แบบสอบถาม”  

1.ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

2.แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

3.แบบรับฟังความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

4.แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร. อสม. อาสาสมัครตามกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น ต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น