📍การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2565 ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง
👉เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
👉ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป