👉วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดง ภาคเรียนที่ 2/2565
👉โดยมีนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มอบหมายให้นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมี จ่าเอกชาญณรงค์ ยี่ภู่ศรี หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท้ายดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้มีผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ผู้แทนโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษเงิน สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้ายดง มาให้กำลังใจนักเรียนในการเปิดเรียนวันแรก
👉ได้รับเกียรติจาก คุณครูพรทิพย์ ศรีศรุตวงศ์ เป็นครูประจำชั้น และคุณครูสมยศ กันทะษา เป็นครูนันทนาการ