📍การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2566 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
🔹 การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง โดยมีนายวิชัย บุญยะวัตร ประธานสภาเทศบาลตำบลท้ายดง จ่าเอกชาญณรงค์ ยี่ภู่ศรี เลขานุการสภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร นำโดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯหลักๆ ที่สำคัญ คือ
📍มีระเบีบบวาระที่สำคัญเพื่อพิจารณา ได้แก่
-ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระแรก ขั้นรับหลักการ)
ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลท้ายดง วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
🌂ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นัดหมายให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดงเพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลท้ายดง วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง