วันที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน สังกัดเทศบาลตำบลท้ายดง ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวนเด็กเล็ก 18 คน พร้อมครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา จำนวน 12 คน ในการดูแลนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม : ไหว้พระหลวงพ่อเพชร
กิจกรรม : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร