วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท้ายดงร่วมกับประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันดำเนินการสาธิตการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลท้ายดง  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน เพื่อเป็นสวัสดิการทางด้านคุณภาพชีวิตให้กับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลท้ายดง และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในหลักการ 3RS คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้ายดง และประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก