วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2567 นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลท้ายดง ทั้ง 4 ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง


📌วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านวังกระดาษ หมู่ที่ 2,11 ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างสามัคคี ผลการประชาคมที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการชุมชนดังนี้
1.นายเสลี่ยง สังปัสสา ประธานกรรมการ
2.นางปุณณดา สีหะวงษ์ รองประธานคณะกรรมการ
3.นางบุษยา ชานุวัตร เหรัญญิก
4.นางคำแสน โสประดิษฐ์ เลขานุการ
5.นางละเอียด จันทร์วงศา กรรมการ


📌วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านวังกระดาษเหนือ หมู่ที่ 13 ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างสามัคคี ผลการประชาคมที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการชุมชนดังนี้
1.นายบัวผัน สีหะวงค์ ประธานคณะกรรมการ
2.นางนันทนา คุณมี รองประธานคณะกรรมการ
3.นางเสาวลักษณ์ เนตรแสงศรี เหรัญญิก
4.นางมะลิวัลย์ แอ่งบัวใหญ่ เลขานุการ
5.นายเริ่ม เสือราช กรรมการ


📌วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน หมู่ที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างสามัคคี ผลการประชาคมที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการชุมชนดังนี้
1.นางสาวพัทยา ดวงอุปะ ประธานคณะกรรมการ
2.นางลำดวน สีหะวงษ์ รองประธานคณะกรรมการ
3.นางสาวทิพวรรณ รุ่งเรือง เหรัญญิก
4.นางสาวณัฐกานต์ ประมวล เลขานุการ
5.นางสุวรรณา จันทร์ดี กรรมการ


📌วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านวังขอน หมู่ที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ผลการประชาคมที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการชุมชนดังนี้
1.นายล้าย สอนจำปา ประธานคณะกรรมการ
2.นายบุญส่ง รักษาผล รองประธานคณะกรรมการ
3.นายกมล ดวงตะวัน เหรัญญิก
4.นางพรไพร ศรีบุญ เลขานุการ
5.นายบรรเจิด ภูมิดวง กรรมการ