เทศบาลตำบลท้ายดง  โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท้ายดง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท้ายดง  ที่มีอายุตั้งแต่  2  เดือนขึ้นไป  ให้นำมารับบริการดังกล่าว  โดยเป็นการบริการที่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  4 –  วันศุกร์ที่  5 เมษายน  2567 ตั้งแต่เวลา  09.00  - 15.00 น.   หลักฐาน  คือ  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. วันพฤหัสบดี ที่  4  เมษายน  2567  ณ  วัดสว่างสามัคคี  (บ้านวังกระดาษเงิน)  ณ ศาลาธรรมสังเวช
  2. วันศุกร์ ที่  5  เมษายน  2567  ณ  วัดศรีเจริญ  (บ้านวังขอน)  ณ อาคารอเนกประสงค์