📢“กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส”(Big Cleaning Day)
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มอบหมายให้นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน รพ.สต.วังกระดาษเงิน อสม. ครู นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดศรีเจริญ บ้านวังขอน หมู่ที่ 6 เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2567 และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกในการบำรุงรักษาศาสนสถานทางพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน